ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden en bepalingen wordt onder Mobiele Caravan Service b.v.verstaan: Mobiele Caravan Service b.v., KVK nummer 55636616 gevestigd te Oud-Beijerland.

1.2. In deze algemene voorwaarden en bepalingen wordt onder “opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden diensten worden verricht door Mobiele Caravan Service b.v. .

Artikel 2. Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen door of namens Mobiele Caravan Service b.v. , overeenkomsten tot het leveren van diensten, alsmede op de opleveringen, tenzij uitdrukkelijk met Mobiele Caravan Service b.v. anders is overeen gekomen.

2.2. Door het verstrekken van een opdracht aan Mobiele Caravan Service b.v. aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en bepalingen.

2.3. In geval van tegenstrijdigheden tussen de inkoop-, aanbestedings en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever en die van Mobiele Caravan Service b.v. ,zullen de algemene voorwaarden en bepalingen van Mobiele Caravan Service b.v. ten allen tijde prevaleren, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

2.4. Mocht blijken dat één of meerdere gedeelten van deze algemene voorwaarden en bepalingen niet van toepassing is of kunnen zijn wegens strijd met algemeen dwingendrechtelijke bepalingen, dan blijven de overige gedeelten van deze algemene voorwaarden en bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of catalogi opgaven of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.

3.2. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Mobiele Caravan Service b.v. zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Mobiele Caravan Service b.v. dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

3.3. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na de verzending door Mobiele Caravan Service b.v. schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

Artikel 4. Prijzen

4.1. De prijzen van Mobiele Caravan Service b.v. zijn exclusief omzetbelasting, en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.

4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging onder gaan, is Mobiele Caravan Service b.v. gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.4. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Mobiele Caravan Service b.v. meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresenteerde op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

4.5. Het bepaalde in 4.4. van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe Mobiele Caravan Service b.v. op grond van wettelijke bepalingen verplicht is.

Artikel 5. Betalingen

5.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij à contant aan Mobiele Caravan Service b.v. hetzij via overboekingen op een door Mobiele Caravan Service b.v. aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de zaken binnen 14 dagen na factuurdatum , na overleg onmiddellijk na het verrichten van diensten , dan wel door middel van voorruitbetaling. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.

5.2. Indien de door Mobiele Caravan Service b.v. te verlenen c.q. verleende diensten bestaan uit o.a. het opleiden het doen opleiden en/of het trainen van door de opdrachtgever aangewezen personen en/of groepen van personen en één of meerdere van deze personen is of zijn, om wat voor reden dan ook, hetzij door ziekte, hetzij anderszins, niet in staat aan de betreffen de opleiding en/of training, dan wel een gedeelte daarvan, op de geplande data deel te nemen, dan zal de opdrachtgever desondanks gehouden zijn de overeengekomen vergoeding voor de desbetreffende training en/of opleiding te voldoen.

Artikel 6. Wanprestatie van de opdrachtgever

6.1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, diens faillissement wordt aangevraagd, het vrije beheer over haar vermogen verliest, of indien een besluit tot liquidatie wordt genomen, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Mobiele Caravan Service b.v. verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.

6.2. Bij overschrijding van de in artikel 5.1. vermelde betalingstermijn van 14 dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van wettelijke rente + 2% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

6.3. In de in artikel 6.1. bedoelde gevallen heeft Mobiele Caravan Service b.v. eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Mobiele Caravan Service b.v. , zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van MCS dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

6.4. Wanneer Mobiele Caravan Service b.v. genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Mobiele Caravan Service b.v. gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door Mobiele Caravan Service b.v. gemaakte kosten – van ten minste 10% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 200,-), zulks vermeerderd met € 30,-aan administratiekosten.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

7.1. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Mobiele Caravan Service b.v. te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van één en ander voor rekening van opdrachtgever.

7.2. Mobiele Caravan Service b.v. behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

7.3. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de overeengekomen levertijd door Mobiele Caravan Service b.v. wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Mobiele Caravan Service b.v. geen verantwoordelijkheid.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1. Mobiele Caravan Service b.v. bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

8.2. Mobiele Caravan Service b.v. is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Mobiele Caravan Service b.v. is met name niet aansprakelijk voor schade anders dan aan het geleverde en/of bewerkte goed zelf.

9.2. Mobiele Caravan Service b.v. is niet aansprakelijk voor gevolgschade en voor schade die noodzakelijkerwijs moest worden aangebracht om de overeengekomen prestatie te kunnen leveren.

9.3. Mocht Mobiele Caravan Service b.v. op enigerlei wijze voor enige schade aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de door Mobiele Caravan Service b.v. voor de desbetreffende prestatie in rekening gebrachte c.q. in rekening te brengen vergoeding met een maximum van € 2.500.000,- per aanspraak.

9.4. Indien de door Mobiele Caravan Service b.v. te verlenen c.q. verleende diensten bestaan uit o.a. het opleiden, het doen opleiden en/of het trainen van door de opdrachtgever aangewezen personen en/of groepen van personen is de opdrachtgever gehouden voor genoegzame verzekeringsdekking, mede ten behoeve van deze personen, in verband met ongevallen etc. zorg te dragen.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. Alle andere overeenkomsten dan die aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

10.2. Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden.

10.3. Indien tussen partijen een tijdvak is overeengekomen gedurende welke Mobiele Caravan Service b.v. de overeengekomen diensten en uitvoering van werkzaamheden tenminste zal verrichten zijn beide partijen gerechtigd schriftelijk zodanige overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, mits de datum van beëindiging niet valt voor het einde van de minimaal overeengekomen periode.

10.4. Alle door en voor Mobiele Caravan Service b.v. gemaakte kosten voor opdrachtgever zullen tot en met de einddatum voldaan dienen te worden.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Mobiele Caravan Service b.v. is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Mobiele Caravan Service b.v. verleende opdrachten, indien zulks het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: Oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

11.2. Zodra een in 11.1. genoemde omstandigheid zich voordoet zal Mobiele Caravan Service b.v. daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever.

11.3. Indien nakoming door Mobiele Caravan Service b.v. tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

11.4. Indien nakoming door Mobiele Caravan Service b.v. blijvend onmogelijk is zal de opdrachtgever gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden

mits binnen 8 dagen na kennisneming aan Mobiele Caravan Service b.v. schriftelijk medegedeeld en onder de verplichting om van Mobiele Caravan Service b.v. af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door Mobiele Caravan Service b.v. slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 4 weken.

Artikel 12. Informatie- en medewerkingplicht opdrachtgever

12.1. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke Mobiele Caravan Service b.v. redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel

adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Mobiele Caravan Service b.v. . Tevens verschaft de

opdrachtgever de noodzakelijke medewerking aan de uitvoering.

12.2. Mobiele Caravan Service b.v. heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in 12.1.genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

12.3. De opdrachtgever is gehouden om de schade die Mobiele Caravan Service b.v. door deze vertraging lijdt te vergoeden.

Artikel 13. Levering

13.1. Tijdsafspraken t.a.v. geleverde diensten zijn indicatief en worden slechts bij benadering aangegeven. Geringe overschrijding van de tijdsafspraak, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Mobiele Caravan Service b.v. , kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding,

13.2. Vanaf het moment van aflevering van zaken t.b.v. de opdrachtgever geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico.

Artikel 14. Zekerheidsstelling

14.1. Mobiele Caravan Service b.v. is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

14.2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt verstrekt of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft Mobiele Caravan Service b.v. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog te verwerken terug te nemen, onverminderd de aan het bedrijf alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en voor gedane leveringen gemaakte kosten.

Artikel15. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

15.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Mobiele Caravan Service b.v. afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. zijn eigendom.

15.2. Alle met betrekking tot afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, model rechten e.d.) worden door Mobiele Caravan Service b.v. voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 16. Verjaring

Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop

de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 17. Beroepen/Klachten

Beroepen/Klachten zullen ontvangen , gevalideerd ,onderzocht en afgehandeld worden volgens het Mobiele Caravan Service beroepen klachten regelemt zoals hieronder beschreven.

BEROEPEN/KLACHTEN REGELEMENT Mobiele Caravan Service b.v.

Artikel 17.1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

– Mobiele Caravan Service b.v., gevestigd aan de Aston Martinlaan 92 3261 BN te Oud- Beijerland hierna te noemen MCS”.

-Klager : Een ieder die als klager gebruik maakt van de diensten van MCS en een beroep / klacht tegen deze laatste heeft .

Artikel 17. 2. Taak

MCS heeft in het kader van dit reglement tot taak om te onderzoeken of de voorgeschreven procedures zijn nageleefd, alsmede om beroep/klacht tussen klager en MCS waarop de werkwijze van MCS van toepassing is te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van op of na 1 Januari 2016 gesloten overeenkomst(en).

Artikel 17.3 . Type klacht

MCS verdeeld klachten onder in twee doelgroepen te weten . Een beroep , dit zijn klachten die over het oordeel op een inspectierapport gaan . Overige klachten zullen aangemerkt worden als klacht .

Artikel 17.4. Werkwijze

De schriftelijke communicatie bij een beroep / klacht geschiedt uitsluitend online, dat wil zeggen via de websites van MCS en via e-mails. MCS is tevens telefonisch bereikbaar voor mondelinge toelichting. Een beroep/ klacht wordt nimmer door de veroorzaker in behandeling genomen . Een beroep/klacht zal behandeld en afgehandeld worden door de technisch manager. In het geval dat de technisch manager de veroorzaker van de klacht is zal de vervangend technisch manager het beroep/klacht in behandeling nemen en ook afhandelen.

Artikel 17.5. Aanmelding van een beroep/klacht

De klager kan een beroep/klacht indienen via het e-mail adres info@mobielecaravanservice.nl of via het beroepen/klachtenformulier te vinden op www.mobielecaravanservice.nl .Het aantal te gebruiken woorden voor de aanmelding, en de omvang van de via de e-mail aan MCS in te sturen document is beperkt. MCS registreert alleen die beroepen/klachten, die aldus correct bij haar zijn aangemeld.

Artikel 17.6. Bemiddeling

MCS is na aanmelding van een beroep/klacht ten allen tijden (dus in elk stadium van de beroep/klachtafhandeling) gerechtigd, maar niet verplicht – om te bemiddelen door aan de klager per e-mail een voorstel tot een schikking te doen of een advies te geven om een bepaalde richting in te slaan of een voorlopig oordeel kenbaar te maken. De klager is niet verplicht zich te conformeren aan het hier bedoelde voorlopig oordeel. Als partijen na bemiddeling onderling een schikking treffen eindigt de procedure voor MCS, zodra de klager MCS daarvan per e-mail op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 17.7. Reactie op beroep/klacht

MCS zal de klager na correcte aanmelding van een beroep/ klacht zichzelf gedurende twintig dagen in de gelegenheid stellen om daarop te reageren. MCS zal de reactie doormailen aan de klager.

Indien de klager geen genoegen neemt met de reactie van MCS kan hij/zij gedurende 10 dagen nadat MCS zijn reactie gemaild heeft op de reactie van MCS reageren. Een nadien aangemeld beroep/klacht hoeft MCS niet ter beoordeling aan te nemen. Een eenmaal ingediend beroep/klacht, waarvan de behandeling is beëindigd, kan niet opnieuw worden aangemeld c.q. zal niet wederom in behandeling worden genomen.

Artikel 17.8. Reactie op beroep / klacht

MCS zal binnen vijf werkdagen dagen bevestigen dat het beroep/klacht ontvangen en in behandeling genomen is .

Artikel 17.9. Oordeel

Binnen 20 werkdagen na ontvangst van het beroep / klacht zal MCS aan de klager een oordeel geven. MCS zal het oordeel per e-mail verzenden aan de klager. Naar aanleiding van een klacht /beroep zal er nooit een discriminatoire maatregel door MCS genomen worden.

Artikel 17.10. Herstel reken- of schrijffout

MCS kan uit eigen beweging een kennelijke reken- of schrijffout in het oordeel herstellen. In geval van een herstel zal MCS de klager per e-mail twee weken in de gelegenheid worden gesteld om per e-mail te reageren op de wijziging. MCS stuurt het (nieuwe) Oordeel aan de klager per e-mail.

Artikel 17.11. Schikking/einde beroep/klacht beslechting

MCS kan in plaats van een oordeel ook per e-mail een voorstel tot een schikking doen aan de klager en klager 10 dagen de gelegenheid geven het voorstel per e-mail al dan niet te accepteren. Als de klager een schikking treft eindigt de procedure voor MCS, zodra de klager door MCS daarvan per e-mail op de hoogte is gesteld. Als het voorstel van MCS niet of niet tijdig wordt aanvaard zal MCS binnen 10 dagen na het verstrijken van voormelde termijn een oordeel geven.

De procedure eindigt ook als de klager aan MCS meedeelt het beroep / klacht beslechting in te trekken.

Artikel 17.12. (Voortijdige of tussentijdse) Beëindiging van de beroep/klacht beslechting

MCS verklaart de klager in zijn beroep / klacht niet ontvankelijk indien hij/zij het beroep / klacht niet eerst zelf bij MCS heeft gemeld en heeft geprobeerd een reactie/oplossing van MCS te verkrijgen.

MCS zal een beroep/klacht niet behandelen of de behandeling staken, indien de klager failliet is verklaard, in surseance van betaling is geraakt of op hem/haar de wettelijke schuldsanering van toepassing is geworden.

Artikel 17.13. Adres(wijziging)

De klager is verplicht MCS van iedere adreswijziging, waaronder expliciet wordt begrepen e-mailadres, op de hoogte te stellen. Zolang MCS geen verhuisbericht heeft ontvangen, worden de klager geacht gevestigd respectievelijk woonachtig c.q. bereikbaar te zijn op het laatst bij MCS bekende (e-mail)adres en kan MCS mededelingen blijven sturen aan dat (e-mail)adres. MCS is nimmer aansprakelijk voor de onbereikbaarheid van de klager, bijvoorbeeld vanwege technische storingen bij een of meer providers, te grote omvang van de bijlagen, (te) volle inbox e.d. Als een elektronisch door MCS verzonden bericht tweemaal terug komt vanwege onbestel-/onbereikbaarheid, zal MCS haar pogingen om de klager te bereiken mogen staken en te handelen en oordelen zoals haar goeddunkt.

Artikel 18 . Bijwoning inspectie

18.1 Mobiele Caravan Service b.v. werkt volgens vaste inspectiemethoden met daarbij behorende richtlijnen .

18.2 Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat de RVA ten alle tijden de inspecties uitgevoerd door Mobiele Caravan Service b.v. mag bijwonen .

Artikel 19. Inspectie voorwaarden

Het te inspecteren object dient :

Vrij toegankelijk te zijn
In gebruiksklare toestand te verkeren
De te keuren onderdelen van het object dienen vrij toegankelijk te zijn

Artikel 20. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Mobiele Caravan Service voert haar inspectie-activiteiten onafhankelijk uit en opereert als een Type A inspectie-instelling.

De medewerkers van Mobiele Caravan Service die keuringen verrichten worden gevrijwaard van commerciële, financiële en andere druk om te voorkomen dat hun oordeel wordt beïnvloedt. Iedere vorm van druk, commerciële, financieel of anderszins, die de inspecties kunnen beïnvloeden, dient te worden voorkomen en waar dit wél optreedt, dient dit direct gesignaleerd te worden opdat maatregelen kunnen worden getroffen. Er zijn geen partijen betrokken bij het eigendom of het directie van Mobiele Caravan Service die mogelijk een belang hebben bij de items/objecten die door MOBIELE CARAVAN SERVICE worden geïnspecteerd. Organisatie voert haar keuringen uit als geheel onafhankelijke instelling.

Mobiele Caravan Service voert inspecties uit voor derden en is niet betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de te inspecteren items/objecten. Iedere vorm van druk, commerciële, financieel of anderszins, die de inspecties kunnen beïnvloeden, dient te worden voorkomen en waar dit wél optreedt, dient dit direct gesignaleerd te worden opdat maatregelen kunnen worden getroffen. Risico’s t.a.v. het onpartijdig optreden van Mobiele Caravan Service worden in kaart gebracht en geanalyseerd. Het management toont in deze risicoanalyse aan, dat deze risico’s worden geminimaliseerd of in hun geheel worden weggenomen.

De risico’s die binnen deze analyse worden meegewogen omvatten tenminste de risico’s van de concern-relaties van Mobiele Caravan Service (eigendom, directie en management), de risico’s van de relaties met afdelingen binnen Mobiele Caravan Service die niet bij inspecties zijn betrokken, de risico’s t.a.v. gerelateerde bedrijven of organisaties, de risico’s t.a.v. voor de inspecties relevante regelgevende partijen, de risico’s t.a.v. klanten van Mobiele Caravan Service, de risico’s van relaties van medewerkers van Mobiele Caravan Service en de risico’s t.a.v. organisaties die betrokken zijn bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, de aanschaf, het eigendom, het gebruik of het onderhoud van de items/objecten die door Mobiele Caravan Service worden geïnspecteerd. Ook wordt geanalyseerd in hoeverre bedrijfsmiddelen worden gedeeld met derden en of dat mogelijk de onpartijdigheid van Mobiele Caravan Service aantast.

Verder worden voortdurend de risico’s t.a.v. de financiële positie van Mobiele Caravan Service en de wijze waarop klanten hun financiële verplichtingen nakomen, de risico’s die in contractteksten aanwezig zijn en de risico’s die binnen marketing en sales ontstaan bij het werven van nieuwe klanten binnen de risicoanalyse meegewogen.

Het beleid van Mobiele Caravan Service t.a.v. haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid wordt door middel van de algemene voorwaarden op de webside gepluliceerd.

Artikel 21. Omgaan met vertrouwelijke gegevens

Mobiele Caravan Service gaat zeer vertrouwelijk om met de gegevens van haar klanten. De medewerkers van Mobiele Caravan Service tekenen bij indiensttreding en of wanneer zij werkzaamheden voor de organisatie uitvoeren een geheimhoudingscontract. Alle uitkomsten van het inspectierapport, inclusief persoonlijke n.a.w. gegevens van de klant worden geregistreerd in een wachtwoord beveiligde informatiedrager, zoals tablet of laptop, en vervolgens gearchiveerd in een beveiligde cloud omgeving.

Klanten worden vooraf geïnformeerd, tenzij dit door de wet niet is toegestaan. over de wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan, middels de Algemene Leveringsvoorwaarden van Mobiele Caravan Service of, indien van toepassing, via het contract dat met de klant wordt aangegaan.

Mobiele Caravan Service zal nimmer, zonder toestemming vooraf, resultaten, klantgegevens en informatie over de inspectie publiceren/ beschikbaar stellen op het publieke domein tenzij door de wet verplicht.

Informatie over de klant die is verkregen via andere bronnen dan de klant zelf (bijv. van klagers of regelgevende instanties) zal nimmer door Mobiele Caravan Service worden gepubliceerd/ beschikbaar gesteld op het publieke domein tenzij door de wet verplicht.

SC01-006 Rev. 29–12-2017